Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 mające na celu wybór trenerów/wykładowców do prowadzenia szkoleń grupowych oraz zajęć indywidualnych dla młodych osób niepełnosprawnych z zakresu tworzenia i administrowania stronami www - nabór zakończony

Częstochowa,  3 lutego 2014r.

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53,
42-202 Częstochowa
NIP: 9492129789 REGON: 241368957 KRS: 000034078
tel. 34 325 40 41
www.dostępnidlaciebie.org

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014

mające na celu wybór trenerów/wykładowców do prowadzenia szkoleń grupowych oraz zajęć indywidualnych dla młodych osób niepełnosprawnych z zakresu Tworzenie i administrowanie stronami www w związku realizacją projektu pt. „DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” nr umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.4.

I.    Zamawiający

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa

II.    Miejsce publikacji ogłoszenia

strona internetowa projektu www.dostępnidlaciebie.org
siedziba Fundacji Widzialni

III.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie 96 godz. szkolenia grupowego oraz 144 godz. indywidualnych zajęć z uczestnikami projektu z zakresu tematycznego: Tworzenie i administrowanie stronami www. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Podziałanie Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy.

IV.    Opis przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć z tematu Tworzenie i administrowanie stronami www:
1.1    96 godzin zajęć grupowych - średnio 8x w miesiącu po 4 godziny (ok. 3 miesiące)
2.1    144 godz. indywidualnych zajęć mobilnego asystenta edukacyjnego - w wymiarze śr. 24 godz. na uczestnika (dla grupy 6osobowej: 6x24 godz.=144 godz.)
2.    Grupa docelowa: niepełnosprawne osoby w wieku 15-27 lat zam. powiat częstochowski i m. Częstochowa
Okres realizacji zajęć: marzec 2014 – lipiec 2014
Liczba godzin zajęć grupowych: 96 godz./grupa
Liczba godzin indywidualnych zajęć mobilnego asystenta edukacyjnego 144 godz./grupa - w wymiarze śr. 24 godz. na uczestnika
Ilość i liczebność grup: 1 grupa 6-osobowa
Miejsce realizacji zajęć grupowych: m. Częstochowa
Miejsce realizacji zajęć indywidualnych: m. Częstochowa i powiat częstochowski
Czas realizacji zajęć grupowych: od poniedziałku do piątku - śr. 2-4x w tygodniu, 4 godz. w ciągu dnia
Czas realizacji zajęć indywidualnych: ustalane indywidualnie z uczestnikiem
Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.
3.    Stawka godzinowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania z punktu V – Wymagania wobec oferentów.
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy tylko części zamówienia.
5.    Cel szkolenia:
- zdobycie wiedzy z zakresu budowania stron www, edycji ich zawartości
- zdobycie praktycznej umiejętności tworzenia stron www, umieszczania ich na serwerze, tworzenia odnośników itp.
6.    Zakres szkolenia:
Publikowanie stron na dostępnych serwerach w Internecie
Podstawy działania systemów serwerowych do publikowania stron
Zaawansowane wykorzystanie HTML i arkuszy styli
Osadzanie grafiki na stronach www
Sterowanie zawartością strony
Obsługa formularzy za pomocą języków skryptowych
Podstawy języka SQL
Tworzenie systemów zarządzania treścią CMS

V.    Wymagania wobec oferentów

1.    Oferent musi posiadać wykształcenie zgodne z tematem szkoleń (informatyczne, programistyczne) i znajomość  mi.in PHP, HTML, CSS, JavaScript, MSQL, frameworków (weryfikowane na podstawie CV i/lub dokumentów przedstawionych Zamawiającemu).
2.    Oferent musi posiadać doświadczenie na stanowisku programisty, webmastera w ciągu ostatnich 3 lat.
3.    Oferent nie może zatrudniać pracowników lub w przypadku zatrudniania pracowników wykona zlecenie osobiście (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
4.    Oferent zobowiązuje się do:
•    prowadzenia zajęć w ustalonym terminie,
•    wypełniania i pilnowania aby uczestniczki/uczestnicy zajęć wypełniali komplet dokumentacji związanej z realizacją projektu, wymaganej przez Zamawiającego (dzienniki zajęć, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów itp.),
•    informowania uczestniczki/uczestników zajęć o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,
•    prowadzenia zajęć zgodnie z zasadą równych szans,
•    dostarczania do Biura Projektu pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia zajęć,
•    zapewnienia dojazdu do miejsca zajęć, noclegu i wyżywienia na własny koszt,
•    zapewnienia własnego laptopa,
•    przedstawienia szczegółowej agendy planowanych zajęć opracowanej w oparciu o program dostarczony przez Zamawiającego w celu jej akceptacji,
•    przygotowania scenariusza warsztatów szkoleniowych, dostosowanego do potrzeb utworzonej grupy,
•    opracowania i przekazania Zamawiającemu pytań egzaminacyjnych,
•    sprawdzenia arkuszy egzaminacyjnych, przydzielenia punktów i przygotowania wyników w formie tabelarycznej,
•    w przypadku rozliczeń za pomocą faktury Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników lub w przypadku zatrudniania pracowników przedstawienia oświadczenia o wykonaniu zlecenia osobiście,
•    wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim.
5.    Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:
•    uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
•    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•    pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności umożliwienie Fundacji Widzialni oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego i innym upoważnionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.

VI.    Kryteria wyboru ofert

Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy:

cena brutto oferty – 100 %
W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto (koszt za godzinę szkoleniową).

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena brutto najtańszej oferty
____________________________________ X 100 = ilość punktów.
Cena brutto badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy lub wykonawców, którego oferty odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największy procent w oparciu o podane kryteria wyboru.

Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostały uznane za ocenione najwyżej.

W trakcie negocjacji Zamawiający może zaproponować zmianę zaoferowanej przez Wykonawcę ceny, biorąc pod uwagę stopień niepełnosprawności osób uczestniczących w projekcie oraz szczególne potrzeby w/w osób.

Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji.

VII.    Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:
1.    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2.    CV z opisem doświadczenia, zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
3.    Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2),
4.    Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników lub w przypadku zatrudniania pracowników oświadczenie o wykonaniu zlecenia osobiście (Załącznik nr 3),

VIII.     Termin składania ofert

Oferta, sporządzona w oparciu o załączony formularz ofertowy (Załącznik nr 1), powinna być podpisana przez Oferenta i złożona wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 10 marca 2014 r. do godziny 12.00.

Ofertę wraz ze wskazanymi dokumentami należy przesłać drogą mailową (w formie skanu): biuro@dostepnidlaciebie.org lub dostarczyć przesyłką kurierską, osobiście lub pocztą pod wskazany poniżej adres:

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa

Oferta powinna być wiążąca przez okres nie krótszy niż 90 dni od terminu składania ofert określonego powyżej.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, napisana w sposób czytelny i powinna zawierać spis wszystkich dokumentów składających się na ofertę.

Faktury/ rachunki mogą być wystawiane jedynie po wykonaniu usługi, dostarczeniu wymaganej dokumentacji do Zamawiającego oraz jej zatwierdzeniu.

Zamawiający nie przewiduje spotkań z Wykonawcami przed terminem składania ofert.
Podmioty zainteresowane złożeniem oferty mogą w razie wątpliwości kierować pytania do osoby kontaktowej po stronie Zamawiającego, którą jest p. Urszula Marcinkowska w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@dostępnidlaciebie.org.

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana na stronie Zamawiającego.

Urszula Marcinkowska
Kierownik projektu

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY

Częstochowa, ………………………………..
(miejscowość, data)
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
(nazwa i adres Oferenta)

OFERTA

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa

Odpowiadając na zapytanie ofertowe mające na celu wybór trenerów/wykładowców do prowadzenia szkoleń grupowych oraz zajęć indywidualnych dla młodych osób niepełnosprawnych z zakresu Tworzenie i administrowanie stronami www w związku realizacją projektu pt. „DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” nr umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.4, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie:
Tytuł zajęć: szkolenia i zajęcia indywidualne z tematu: Tworzenie i administrowanie stronami www
I.    96 godz. szkoleń grupowych – cena brutto 1 godziny szkoleniowej
………………………………………………………..
II.    144 godz. zajęć mobilnego asystenta edukacyjnego – cena brutto 1 godziny zajęć ………………………………………………………..
1.    Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
2.    Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
3.    Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym.
4.    Oświadczam, że przedstawiona oferta jest wiążąca przez 90 dni od terminu jej złożenia. Składam również deklarację o możliwości realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.

…………………………………………………                 …………………………………………………….
Data i miejsce                             Podpis oferenta

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Dotyczy Zapytania mającego na celu wybór trenerów/wykładowców do prowadzenia szkoleń grupowych oraz zajęć indywidualnych dla młodych osób niepełnosprawnych z zakresu Tworzenie i administrowanie stronami www w związku realizacją projektu pt. „DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” nr umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.4.

Oświadczenie osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia:
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Fundacją Widzialni osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:
•    uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
•    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•    pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..                     ……………………………………
(miejscowość, data)                         (podpis Oferenta)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
(dot. osób prowadzących działalność gospodarczą)

OŚWIADCZENIE O NIEZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW/WYKONANIU ZLECENIA OSOBIŚCIE (w przypadku zatrudniania pracowników)*

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
PESEL: ……………………………………. NIP: ………………………………………………………………………………………
zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………………………
świadomy/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że nie zatrudniam pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej/zatrudniam pracowników i wykonam zlecenie osobiście*.

Częstochowa, dnia………………                         ……………………………
(czytelny podpis)

Podstawa prawna: art. 7ba ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.

*niewłaściwe skreślić


Powrót do: Nabór kadry do projektu - ogłoszenia

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl