Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

 • Fundacja Widzialni
 • Fundacja Imago
 • Miasto Częstochowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2014 mające na celu wybór trenerów/wykładowców do prowadzenia szkoleń grupowych oraz zajęć indywidualnych dla młodych osób niepełnosprawnych z tematu Dostępność stron www - zakończony

Częstochowa, 16 października 2014r.

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53,

42-202 Częstochowa

NIP: 9492129789 REGON: 241368957 KRS: 000034078
tel. 34 325 40 41
www.dostępnidlaciebie.org

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2014

mające na celu wybór trenerów/wykładowców do prowadzenia szkoleń grupowych oraz zajęć indywidualnych dla młodych osób niepełnosprawnych z tematu: Dostępność stron www, w związku realizacją projektu pt. „DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” nr umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.4.

I.                    Zamawiający

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53

42-202 Częstochowa

II.                  Miejsce publikacji ogłoszenia

strona internetowa projektu www.dostępnidlaciebie.org

siedziba Fundacji Widzialni

III.                Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie 96 godz. szkolenia grupowego oraz 144 godz. indywidualnych zajęć z uczestnikami projektu z zakresu tematycznego: Dostępność stron www. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Podziałanie Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy.

IV.                Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć z tematu Dostępność stron www:
  a) 96 godzin zajęć grupowych - średnio 12x w miesiącu po 4 godziny (ok. 2 miesiące)
  b) 144 godz. indywidualnych zajęć mobilnego asystenta edukacyjnego - w wymiarze śr. 24 godz. na uczestnika (dla grupy 6osobowej: 6x24 godz.=144 godz.)
 1. Grupa docelowa: niepełnosprawne osoby w wieku 15-27 lat zam. powiat częstochowski i m. Częstochowa

Okres realizacji zajęć: październik 2014 – marzec 2015

Liczba godzin zajęć grupowych: 96 godz./grupa

Liczba godzin indywidualnych zajęć mobilnego asystenta edukacyjnego 144 godz./grupa - w wymiarze śr. 24 godz. na uczestnika

Ilość i liczebność grup: 1 grupa 6-osobowa

Miejsce realizacji zajęć grupowych: m. Częstochowa

Miejsce realizacji zajęć indywidualnych: m. Częstochowa i powiat częstochowski

Czas realizacji zajęć grupowych: od poniedziałku do piątku - śr. 2-4x w tygodniu, 4 godz. w ciągu dnia

Czas realizacji zajęć indywidualnych: ustalane indywidualnie z uczestnikiem

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

 1. Stawka godzinowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania z punktu V – Wymagania wobec oferentów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy tylko części zamówienia.
 3. Cel szkolenia:
  - zdobycie wiedzy z zakresu technik programowania stron dostępnych dla osób niepełnosprawnych  oraz administrowania i redagowania tymi stronami www
  - zdobycie praktycznych umiejętności pracy z programami czytającymi osób niewidomych i niedowidzących

 4. Zakres szkolenia:
  Dostępność (Accessibility) stron internetowych. Omówienie czterech głównych działów WCAG 2.0
      Percepcja
      Funkcjonalność
      Zrozumiałość
      Rzetelność
  WCAG 2.0. Poziomy A, AA, AAA
  Dobre praktyki w tworzeniu stron www dostępnych dla ON
  Grzechy główne w programowaniu
  Zarządzanie serwisem www
  Administrowanie dostępnymi stronami www

V.                  Wymagania wobec oferentów

 1. Oferent musi posiadać wykształcenie zgodne z tematem szkoleń lub doświadczenie na stanowisku związanym z tworzeniem i administrowaniem stronami www, zarządzaniem dostępnymi serwisami www i wiedzę nt. standardów dostępności WCAG (weryfikowane na podstawie CV i/lub dokumentów przedstawionych Zamawiającemu).
 2. Oferent musi posiadać doświadczenie w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie prowadzenia szkoleń/kursów (min. 50 godz.).
  3.    Oferent zobowiązuje się do:
  •    prowadzenia zajęć w ustalonym terminie,
  •    wypełniania i pilnowania aby uczestniczki/uczestnicy zajęć wypełniali komplet dokumentacji związanej z realizacją projektu, wymaganej przez Zamawiającego (dzienniki zajęć, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów itp.),
  •    informowania uczestniczki/uczestników zajęć o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,
  •    prowadzenia zajęć zgodnie z zasadą równych szans,
  •    dostarczania do Biura Projektu pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia zajęć,
  •    zapewnienia dojazdu do miejsca zajęć, noclegu i wyżywienia na własny koszt,
  •    zapewnienia własnego laptopa,
  •    przedstawienia szczegółowej agendy planowanych zajęć opracowanej w oparciu o program dostarczony przez Zamawiającego w celu jej akceptacji,
  •    przygotowania scenariusza warsztatów szkoleniowych, dostosowanego do potrzeb utworzonej grupy,
  •    opracowania i przekazania Zamawiającemu pytań egzaminacyjnych,
  •    sprawdzenia arkuszy egzaminacyjnych, przydzielenia punktów i przygotowania wyników w formie tabelarycznej,
  Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności umożliwienie Fundacji Widzialni oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego i innym upoważnionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.

VI.                Kryteria wyboru ofert

Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy:

 cena brutto oferty – 100 %

W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto (koszt za godzinę szkoleniową).

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto najtańszej oferty

____________________________________ X 100 = ilość punktów.

Cena brutto badanej oferty

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy lub wykonawców, którego oferty odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największy procent w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostały uznane za ocenione najwyżej.

 W trakcie negocjacji Zamawiający może zaproponować zmianę zaoferowanej przez Wykonawcę ceny, biorąc pod uwagę stopień niepełnosprawności osób uczestniczących w projekcie oraz szczególne potrzeby w/w osób.

 Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji.

 VII.              Zawartość oferty

 Oferta musi zawierać:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
 2. CV z opisem doświadczenia, zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

 VIII.             Termin składania ofert

 Oferta, sporządzona w oparciu o załączony formularz ofertowy (Załącznik nr 1), powinna być podpisana przez Oferenta i złożona wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 października 2014 r. do godziny 18.00.

 Ofertę wraz ze wskazanymi dokumentami należy przesłać drogą mailową (w formie skanu): biuro@dostepnidlaciebie.org lub dostarczyć przesyłką kurierską, osobiście lub pocztą pod wskazany poniżej adres:

 Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53

42-202 Częstochowa

 Oferta powinna być wiążąca przez okres nie krótszy niż 90 dni od terminu składania ofert określonego powyżej.

 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, napisana w sposób czytelny i powinna zawierać spis wszystkich dokumentów składających się na ofertę.

 Faktury/ rachunki mogą być wystawiane jedynie po wykonaniu usługi, dostarczeniu wymaganej dokumentacji do Zamawiającego oraz jej zatwierdzeniu.

 Zamawiający nie przewiduje spotkań z Wykonawcami przed terminem składania ofert.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty mogą w razie wątpliwości kierować pytania do osoby kontaktowej po stronie Zamawiającego, którą jest p. Urszula Marcinkowska w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@dostępnidlaciebie.org.

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

 Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana na stronie Zamawiającego.

 

Urszula Marcinkowska

Kierownik projektu

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

(nazwa i adres Oferenta)

 

OFERTA

 

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53

42-202 Częstochowa

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 6/2014 mające na celu wybór trenerów/wykładowców do prowadzenia szkoleń grupowych oraz zajęć indywidualnych dla młodych osób niepełnosprawnych z zakresu Dostępność stron www w związku realizacją projektu pt. „DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” nr umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.4, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie:

Tytuł zajęć: szkolenia i zajęcia indywidualne z tematu grafika komputerowa

 1. 96 godz. szkoleń grupowych – cena brutto 1 godziny szkoleniowej ………………………………………………………..
 2. 144 godz. zajęć mobilnego asystenta edukacyjnego – cena brutto 1 godziny zajęć ………………………………………………………..
 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym.
 3. Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym.
 4. Oświadczam, że przedstawiona oferta jest wiążąca przez 90 dni od terminu jej złożenia. Składam również deklarację o możliwości realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.

 

 

…………………………………………………                                                              …………………………………………………….

Data i miejsce                                                                                                 Podpis oferenta

 FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA znajduje się w zakładce Rekrutacja/ Nabór kadry do projektu/ Pliki do pobrania


Powrót do: Nabór kadry do projektu - ogłoszenia

Dofinansowanie

 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl