Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

 • Fundacja Widzialni
 • Fundacja Imago
 • Miasto Częstochowa

Formy dofinansowania działalności gospordarczej osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne planujące założenie bądź już prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie. Jest możliwość skorzystania z trzech jego form . Po pierwsze, można otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej. Po drugie, uzyskać dofinansowanie kredytu na już prowadzoną działalność. Po trzecie, uzyskać refundację składek emerytalnych i rentowych.

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (bądź rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej)

Jeżeli chcemy uzyskać jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej (ze środków PFRON) musimy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, posiadać status osoby niepełnosprawnej (w myśl ustawy z dania 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Po drugie, być zarejestrowanym, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, w powiatowym urzędzie pracy. Po trzecie, nie otrzymaliśmy już wcześniej bezzwrotnych środków na ten cel. Co ważne, choć środki są przekazywane na założenie działalności po raz pierwszy, to jednak można ubiegać się o nie również wtedy, gdy prowadziliśmy już własna firmę, ale przestaliśmy. Musi jednak upłynąć co najmniej 12 miesięcy od przerwania prowadzenia działalności.

Maksymalna kwota, którą możemy uzyskać, to piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego co kwartał). Jednakże dokładną wysokość dotacji określa umowa (cywilnoprawna) zawierana między zainteresowanym a starostą.

Jeśli jesteśmy zainteresowani uzyskaniem takiego dofinansowania, powinniśmy udać się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), w którym jesteśmy zarejestrowani. Tam trzeba pobrać wniosek (skierowany do starosty) w sprawie przyznania owych środków. W razie trudności należy poprosić o pomoc urzędników tam pracujących. Wypełniony wniosek składamy w PUP, gdzie przyjmowane są one przez cały rok.

Następnie pismo trafia do starosty, gdzie rozpatrywane jest pod kątem sześciu kwestii:

 • przewidywanych efektów ekonomicznych przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
 • popytu i podaży lokalnego rynku na planowaną działalność;
 • kalkulacji wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
 • uprawnień i kwalifikacji wnioskodawcy;
 • wysokości środków własnych wnioskodawcy;
 • wysokości posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Na rozpatrzenie wniosku starosta ma 30 dni. Jeśli starosta odrzuci nasz wniosek, musi to uzasadnić. Jeśli nasz wniosek zostanie zaakceptowany, zostaniemy o tym poinformowani pisemnie i zostaniemy poproszeni o stawienie się na negocjacjach, w trakcie których ustalona zostanie suma pieniędzy, którą otrzymamy oraz warunki jakie musimy spełnić. Owe negocjacje odbywają się w ciągu 14 dniu od dostarczenia nam decyzji starosty.

Jeśli wszystko zostanie ustalone, podpisujemy ze starostą umowę cywilnoprawną. W umowie tej zawarte będą m.in. informacje opisujące cel, na który dotacja będzie przekazana czy warunki zwrotu pieniędzy, jeśli umowa ta będzie przez nas złamana.

Dofinansowanie kredytu

Każda osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą (bądź własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne) może ubiegać się o dofinansowanie kredytu z PFRON. Dokładniej dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu, zaciągniętego w banku na kontynuowanie swojej działalności gospodarczej. Możemy ubiegać się o taką pomoc, jeśli nie braliśmy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Jeżeli braliśmy taką pożyczkę, to możemy złożyć wniosek o to dofinansowanie, ale tylko wtedy jeśli tę pożyczkę spłaciliśmy lub została ona umorzona. Jeśli braliśmy bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to o to wsparcie możemy ubiegać się dopiero po 24 miesiącach od ich otrzymania.

Aby uzyskać tę formę dofinansowania, musimy złożyć wniosek do naszego starosty. Ostateczna wysokość owej pomocy finansowej zostaje ustalona w umowie, którą zawrzemy ze starostą. Taka dopłata dotyczy oprocentowania danego kredytu od dnia następnego od zawarcia umowy, do końca roku kalendarzowego. O to wsparcie możemy ubiegać się raz w roku i tylko do jednego kredytu.

Refundacja składek na ubezpieczanie społeczne

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą może również otrzymać od PFRON refundację składek na ubezpieczanie emerytalne oraz rentowe. Możemy się o nią ubiegać pod warunkiem, że nie mamy zaległości większych niż 100 zł wobec PFRON oraz płacimy terminowo składki do ZUS.

Wysokość refundacji składek na ubezpieczenie społeczne zależna jest od stopnia niepełnosprawności. Całkowitą refundację otrzymują osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby ze stopniem umiarkowanym mogą otrzymać refundację 60% składki, a ze stopniem lekkim – 30%.

Jeśli chcemy uzyskać powyższą pomoc musimy zarejestrować się w PFRON. Żeby to zrobić należy wypełnić druk Wn-U-G (dostępny np. na stronie internetowej – http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/SODiR/2011/po_8_marca/wn-u-g-nowy.pdf). Prócz tego załączyć:

po pierwsze, informację zawierającą nasze dane osobowe, takie jak:

 • pełną i skróconą nazwę, o ile posiadamy, oraz imię i nazwisko;
 • numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
 • adres zamieszkania;
 • adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zamieszkania;
 • imię i nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada; osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem.

oraz:

 • kopie dokumentów potwierdzających pełną i skróconą nazwę, o ile posiadamy, imię i nazwisko oraz numery REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;
 • upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa wyżej, do występowania w imieniu wnioskodawcy – jeśli nie robimy tego osobiście.

Prócz tego osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarcza musi przesłać dwa pisma – oświadczenie o braku konieczności sporządzania sprawozdań finansowych (druk do pobrania ze strony: http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/SODiR/2010/Oswiadczenie.doc) oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/SODiR/2010/formularz_dla_pomocy_de_minimis.doc).

Całość zanosimy lub przesyłamy do Biura PFRON (Al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa).
PFRON przez pięć dni (od momentu ich otrzymania), sprawdza i ustala, czy nie ma w naszych dokumentach żadnych nieprawidłowości. Możemy zostać wezwani do poprawy naszego wniosku, jeśli coś będzie nie tak. Jeśli wszystko jest w porządku, na nasze konto bankowe przelewana jest kwota refundacji w terminie 14 dni od otrzymania przez Fundusz kompletu dokumentów.

Aby otrzymywać refundację, należy do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin opłacenia składek, przesyłać do PFRON druk Wn-U-G (sam, bez reszty dokumentacji). Druk można dostarczać do PFRON osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną. Można również przekazywać wniosek elektronicznie – by to zrobić należy najpierw oświadczyć w pisemnym wniosku Wn-U-G, że chce się to robić od następnego razu. Wtedy dostaniemy od PFRON login i hasło do systemu. Dokładną instrukcję znajdziemy na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/1219,dok.html.

Wszystkie omawiane formy dofinansowania są formami pomocy de minimis. Jest to forma Pomocy Publicznej, o której można szerzej poczytać np. na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/764 . Co istotne pomoc ta może nam być udzielana tylko do kwoty 200 tys. euro w przeciągu trzech lat (100 tys. jeśli działamy w obszarze transportu drogowego).


Powrót do: Praca

Dofinansowanie

 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl