Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

 • Fundacja Widzialni
 • Fundacja Imago
 • Miasto Częstochowa

Jesteś tutaj:Start / Rekrutacja

Rekrutacja

Zobacz również


Do udziału w szkoleniach oraz stażach zapraszamy osoby niepełnosprawne (o różnym stopniu niepełnosprawności) w wieku lat 15-27, zamieszkujące powiat miasta Częstochowy oraz częstochowski, chcące podnieść lub nabyć kwalifikacje w zakresach tematycznych:

Dostępność stron www
Administrowanie siecią i serwerem
Podstawy tworzenia i administrowania stronami www
Grafika komputerowa
Sklep on-line, tworzenie aplikacji sprzedażowych i e-marketing
Telemarketing

oraz gotowe podjąć staż i pracę związaną z tematyką szkoleń.

Nabór Uczestników do udziału w Projekcie prowadzony jest w sposób ciągły w okresie 07.2013 – 12.2014. Rekrutację prowadzi Specjalista ds. Rekrutacji Pani Aleksandra Zwolińska e-mail: rekrutacja@dostepnidlaciebie.org.

Rekrutacja jest przeprowadzona zgodnie z zasadami równości szans oraz wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie projektu.

Rekrutacja prowadzona będzie dwuetapowo:

Etap I: Selekcja kandydatów - zgłoszenie Uczestnika i weryfikacja kryteriów formalnych

Przyjmowanie zgłoszeń

Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do Biura Projektu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem Uczestnika Projektu (dot. przetwarzania danych osobowych). Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniach można przesłać także za pomocą formularza w zakładce Rekrutacja lub wypełnić podczas spotkań rekrutacyjnych (informacja o spotkaniach publikowana będzie na stronie projektowej).

Weryfikacja formalna złożonych dokumentów.

Weryfikacja merytoryczna (ocena punktowa dokumentów rekrutacyjnych) dokonywana będzie według poniższych kryteriów:

Część I:

 •  status na rynku pracy: niezatrudniony lub zatrudniony (0-1)
 •  wiek: 15-27 lat (0-1)
 •  miejsce zamieszkania (zgodnie z KC): pow. m. Częstochowy i częstochowski (0-1)
 •  stopień niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny (0-1)
 •  wykształcenie i posiadane kwalifikacje: osoby z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym (+1)
 •  osoby nieuczestniczące w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i/lub stażach w okresie ostatnich 2 lat (+1)

Część II:

 • wskazanie obszaru tematycznego szkolenia
 • ankieta dotycząca znajomości obsługi komputera (0-20)

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza możliwą do zrekrutowania w ramach jednej edycji utworzona zostanie lista rezerwowa do kolejnych edycji szkoleń w Projekcie.

Ostateczne terminy zgłoszenia uczestnictwa dla każdej edycji zostaną ogłoszone na stronie projektu.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną i poproszeni o przygotowanie na jej potrzeby życiorysu zawodowego (CV).

Etap II: Kwalifikacja uczestników

Rozmowa kwalifikacyjna ze Specjalistą ds. Rekrutacji i Doradcą Zawodowym.

Rozmowa ma na celu rozpoznanie predyspozycji zawodowych kandydatów, ich kwalifikacji i motywacji do udziału w projekcie oraz zbadanie zakresu potrzeb szkoleniowych. Po każdej rozmowie Doradca określi profil kandydata w zakresie

 • kwalifikacji
 • kompetencji
 • predyspozycji zawodowych
 • dyspozycji psychospołecznych
 • oczekiwanej efektywności pracy

W przygotowanej opinii uwzględniony zostanie również aspekt możliwości zatrudnienia w odniesieniu do wybranego obszaru tematycznego szkolenia.

Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatom przyznane zostaną punkty od 0 do 30.

W oparciu o zgromadzone informacje na temat kandydata Komisja Rekrutacyjna (Kierownik Projektu, Koordynator u Partnera, Specjalista ds. Rekrutacji) zdecyduje o przyjęciu do Projektu.

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Specjalista ds. Rekrutacji poinformuje kandydata drogą mailową lub telefoniczną w terminie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą wpisane na listę grup zgodnie z wybranym tematem szkolenia.

W przypadku tej samej liczby punktów otrzymanych przez kandydatów, o uczestnictwie w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu oraz zasady rezygnacji z udziału w projekcie zostały opisane z Regulaminie Projektu.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami wymaganymi do udziału w Projekcie.Dofinansowanie

 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl