Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

……………………………………..………
(Miejscowość i  data)

……………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………..

 

 Fundacja WIDZIALNI

ul. Warszawska 53

42-200 Częstochowa

 

 

WNIOSEK
 O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

 

Projekt pn „DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12

 

  1. DANE  ORGANIZATORA  STAŻU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA STAŻU

a)      Liczba przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż: ………………..

b)      Proponowana data rozpoczęcia stażu: …………………………………

c)       Wymagane kryteria oraz kwalifikacje stażysty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d)      Nazwa zawodu wykonywana podczas stażu przez Uczestnika Projektu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

e)      Miejsce odbywania stażu ( adres):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

f)       System pracy: ……………………………………………………………………………

g)      Godziny odbywania stażu: …………………………………………………………

Uczestnik projektu odbywający staż wykonuje powierzone mu czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym – 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne stażysty wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej , w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

h)      po ukończeniu odbywania stażu pracodawca wstępnie deklaruje/nie deklaruje  zatrudnienie/nia stażysty

  1. DANE OPIEKUNA BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO DO ODBYCIA STAŻU 

a) Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………………………………………

b) Stanowisko w zakładzie pracy : ………………………………………………………………………………………………………

 Wnioskodawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Widzialni. Otrzymane informacje nie będą udostępniane innym firmom bądź osobom trzecim. Wnioskodawca posiada prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

Świadom odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.  

 

 

 

                .......................................………………….     

                     (Podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl