Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Umowa o organizację stażu

                       

- WZÓR -

Umowa nr ……/2014  o organizację stażu

organizowanego w ramach projektu pn.”DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” , nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12, realizowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawarta w Częstochowie w dniu ………………. r.                       

pomiędzy:                                          

a) Fundacja WIDZIALNI z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 53,

nr KRS 0000340787, NIP 9492129789, REGON 241368957,

 reprezentowaną przez Pana Wojciecha Kuleszę – Prezesa Fundacji, zwaną dalej „Beneficjentem”,                 

 b) Przedsiębiorstwem: ……………………… z siedzibą: ………………………………                       

, posiadającym nr REGON ……………, nr NIP …………………..., reprezentowanym przez właściciela – …………………………………., zwanym w dalszej części Umowy „Pracodawcą”,                

                       

c) Panią/Panem ……………………., zamieszkałą/łym przy ul………………..,                                    w …………………., data urodzenia: ………………. r.; PESEL: ……………………………, w dalszej części Umowy zwanym „Stażystą”,             

o następującej treści:             

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad i warunków odbycia stażu przez Stażystę (Uczestnika Projektu) biorącego udział w projekcie „DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12

 

2. Przez „Staż”  należy rozumieć nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania zadań  w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy.                   

3. Staż będzie trwał 6 miesięcy w przedziale czasowym od …………………. r.                             do ………………. r.                    

4. Miejsce odbywania stażu:  ……………………….ul. ……………………….,             

5. Opiekunem uczestnika projektu odbywającego staż u Pracodawcy jest ………………

6.Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem Stażysty, skierowanym na staż. Środki na pokrycie stypendium dla Stażysty pochodzą z budżetu projektu „DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” , nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7.Uczestnik projektu odbywający staż wykonuje powierzone mu czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym – 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne stażysty wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

8.Staż odbywa się w oparciu o program stażu stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy

§ 2

W celu wykonania umowy Beneficjent zobowiązany jest do:               

1.Poinformowania Stażysty  o obowiązkach: sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, stosowania się do poleceń Pracodawcy                        i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa, przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy, dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż.  2.Opracowania, w porozumieniu z Pracodawcą, programu stażu i zapoznania z nim Stażysty;

3.Sprawowania nadzoru nad organizacją stażu;                  

4.Wypłaty Stażyście wynagrodzenia za staż w wysokości określonej w budżecie projektu „DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” , nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynagrodzenie za staż wypłaca się ze środków projektu z dołu, za okresy miesięczne, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca. Opóźnienie w wypłacie  wynagrodzenia za staż, które wynika z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Beneficjenta środków POKL związanych z realizacją projektu  „DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” , nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12 nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niniejszej umowy. Podstawę wypłaty Stażyście wynagrodzenia za staż stanowi podpisany przez Stażystę rachunek do umowy stażu wystawiony na podstawie poświadczonej za zgodność                z oryginałem przez Pracodawcę kserokopii listy obecności;                        

5. Stażysta pobierający stypendium podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota wypłaconego stypendium.                

6. Beneficjent na wniosek Pracodawcy może pozbawić uczestnika projektu możliwości kontynuowaniu stażu w przypadku:

a) Nieusprawiedliwionej nieobecności;

b) Naruszenia przez uczestnika projektu regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy lub nierealizowania programu stażu u pracodawcy          

Podjęcie przez Beneficjenta decyzji o przerwaniu stażu następuje po wysłuchaniu Stażysty.

7. Skierowania Stażysty na badania lekarskie przed podjęciem przez niego stażu, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu na danym stanowisku pracy.        

8. Beneficjent może również rozwiązać umowę o odbyciu stażu z Pracodawcą na wniosek uczestnika projektu w przypadku naruszenia przez pracodawcę warunków odbycia stażu pracodawcy. 

9. Beneficjent dokona Stażyście zwrotu kosztów dojazdu na staż. Zwrot kosztów odbędzie się na następujących zasadach:

a) Stażysta dojeżdżający do miejsca stażu będzie mógł wystąpić do Beneficjenta o refundację kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca stażu (oraz kosztów powrotu z miejsca stażu  do miejsca zamieszkania). Koszty przejazdu zwracane będą do wysokości kosztów przejazdu na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji publicznej

b) podstawą refundacji kosztów przejazdu będzie złożony przez Stażystę wniosek o zwrot kosztów przejazdu (według wzoru określonego przez Beneficjenta) wraz z dokumentami szczegółowo wskazanymi w tym wniosku,

c) koszty przejazdu powinny być dokumentowane za pomocą biletów lub oświadczenia                   o korzystaniu z własnego samochodu (w uzasadnionych przypadkach) przy czym:

d) w przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie, po złożeniu przez uczestnika projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, kosztu, nr samochodu itp.,

e) Uczestnik projektu może przedstawić komplet biletów przejazdowych (np. bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.) (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestniczenia w danej formie wsparcia.

f) zwrot kosztów dojazdu na staże będzie realizowany do wyczerpania limitu środków przeznaczonych w budżecie Projektu na te cele. W przypadku, gdy wartość złożonych wniosków o zwrot kosztów dojazdu przewyższy przewidzianą w budżecie Projektu wartość środków przeznaczonych na refundację tych kosztów, Projektodawca zastrzega sobie możliwość odpowiedniego zmniejszenia tych wypłat, zwrotu jedynie części kosztów poniesionych przez Uczestnika lub odmowy dokonania tych wypłat. W takim przypadku                   o zwrocie kosztów dojazdu decydować będzie kolejność składania wniosków;

g) Stażysta ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, którego wnioski te dotyczą, a jeżeli staż kończy się w trakcie miesiąca – w ostatnim dniu stażu. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu kolejnym pod warunkiem posiadania na ten cel niezbędnych środków finansowych;

h) wypłata refundowanych kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków                 o wypłatę oraz weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych – w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy, a w przypadku, gdy staż kończy się w trakcie trwania miesiąca – w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia stażu

i) wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym.

 

 

 

 

§ 3

Pracodawca zobowiązuje się do: 

1. Należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem stażu.

2. Zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy, warsztatów, pomieszczeń, urządzeń                     i materiałów, zgodnie z programem stażu;

3. Przeszkolenia Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP                 i p. poż.

4. Zapoznania Stażysty odbywającego staż z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz obowiązującym regulaminem pracy oraz z przepisami o ochronie tajemnicy służbowej.

5. Wyznaczenia Opiekuna stażu oraz zobligowania go do udzielania Stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.

6. Po zakończeniu realizacji stażu Pracodawca wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach  realizowanych przez uczestnika projektu i umiejętnościach praktycznych nabytych przez uczestnika stażu, jak również informacji o przebiegu stażu.

7. Oznaczenia miejsca stażu zgodnie z wytycznymi Beneficjenta.             

8. Bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowania Beneficjenta                         o przypadkach przerwania przez Stażystę odbywania stażu oraz innych, istotnych dla realizacji stażu zdarzeniach.       

9.Ochrony danych osobowych Uczestnika projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 z póź.zm.)     

§ 4

1.Stażysta zobowiązuje się:            

a) rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z terminem i w miejscu wskazanym w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy,              

b) sumiennie i starannie wykonywać zadania, w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku, zgodnie z programem stażu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,                 

c) stosować  się do poleceń Pracodawcy i Opiekuna stażu, jeżeli polecenia te nie są sprzeczne z przepisami prawa,                        

d) przestrzegać ustalonego rozkładu czasu odbywania stażu oraz przepisów i zasad obowiązujących u Pracodawcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz porządku obowiązującego w miejscu odbywania stażu,                       

e) dbać o dobro Pracodawcy i dbać o zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę,                    

f) podpisywać dokumentację stażową, m.in. listy obecności, sprawozdania.                    

g) przygotować sprawozdanie z przebiegu stażu, zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz nabytych umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy bądź uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych oraz przekazać to sprawozdanie do podpisu wyznaczonemu Opiekunowi na         koniec stażu,              

h) dostarczyć do Biura Projektu „DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” , nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12  najpóźniej w ciągu 5 dni od zakończenia stażu, kompletnego sprawozdania, o którym mowa w lit. g), poświadczonego podpisem Opiekuna stażu wraz z opinią wystawioną przez Pracodawcę,                       

i ) przedkładania co miesiąc do Biura Projektu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Pracodawcę kserokopii listy obecności nie później niż 5-go dnia każdego miesiąca.

j) pisemnie poinformować Beneficjenta o przerwaniu stażu w ciągu 1 dnia od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu,                    

k) niezwłocznie informować Beneficjenta o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu,                         

2. Stażysta ma prawo do:               

a) przydzielenia mu przez Pracodawcę Opiekuna stażu, o którym mowa w § 3 ust. 5,     

b) otrzymania dni wolnych, o których mowa w § 7 ust. 1,             

c) otrzymania stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 4, przy czym: stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na stażu, wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosowym zaświadczeniem lekarskim,                        

d) okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.             

§ 5

1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w przypadku:                    

a) podjęcia pracy zarobkowej przez Stażystę podczas odbywania stażu,               

b) przerwania stażu przez Stażystę w przypadku niezrealizowania przez Pracodawcę warunków odbycia stażu,                        

c) zaistnienia przesłanek określonych w § 2 ust. 6.              

2. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Stażystę w miejscu odbywania stażu.                  

§ 6

1.Pracodawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) zarówno w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jak również po jego zakończeniu.                      

2.Obowiązki wynikające ze stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1 oraz powierzenie Pracodawcy  przetwarzania             danych osobowych Stażysty nastąpi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.                        

§ 7

1. Na pisemny wniosek Stażysty, Pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc odbywania stażu (za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu).                   

2.Za dni wolne oraz za przebywanie na zwolnieniu lekarskim przysługuje stypendium.   

(Za dni wolne oraz za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który na podstawie odrębnych przepisów tj. Kodeksu Pracy i Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa przypadający w okresie odbywana stażu pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, przysługuje stypendium w pełnej wysokości.)

3.Za ostatni miesiąc odbywania stażu Pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.                

4.Beneficjent zastrzega możliwość kontroli obecności Uczestnika Projektu w miejscu odbywania stażu.           

5.Pracodawca zobowiązany jest prowadzić listę obecności Uczestnika Projektu odbywającego staż. Fakt udzielania dni wolnych, o których mowa w ust. 1 powinien być potwierdzony odpowiednim zapisem na liście obecności.             Poświadczona za zgodność z oryginałem przez Pracodawcę kserokopia listy obecności stanowi podstawę wypłaty Uczestnikowi Projektu wynagrodzenia określonego w § 2 umowy.                    

§ 8

1.Pracodawca zobowiązuje się udostępnić i przekazać Beneficjentowi dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy, w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to konieczne dla Beneficjenta w związku z jego zobowiązaniami wobec instytucji, z których pochodzą środki na finansowanie projektu „DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” , nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12   

2.Pracodawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Beneficjenta, Instytucję Pośredniczącą II stopnia oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej Umowy. Pracodawca umożliwi kontrolującym wgląd do dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej Umowy.                

3.Beneficjent zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i efektywności stażu.                  

4.Pracodawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemną prośbę Beneficjenta wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy w terminie określonym w prośbie.               

5.Pracodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Organizatora stażu w okresie trwania niniejszej umowy o wszelkich zmianach w dokumentach stanowiących podstawę prawną funkcjonowania Pracodawcy,  a w szczególności zmiany miejsca prowadzenia działalności lub realizowania stażu przez Uczestnika Projektu.                   

6.Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy do 31 grudnia 2020 r.                       

 

 

 

§ 9

1.Pracodawca zobowiązuje się podczas realizacji Umowy rozpowszechniać informacje o realizacji stażu w ramach POKL i jego współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności poprzez:                 

a) umieszczenie logo UE i POKL oraz informacji o współfinansowaniu stażu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na dokumentach związanych  z realizacją stażu,             

b) oznaczenia pomieszczenia, w którym odbywać się będzie staż z informacją zawierającą: nazwę stażu, termin,             logo UE i POKL oraz informację o współfinansowaniu stażu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                    

§ 10

1.Beneficjent zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania finansowania projektu „DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12 przez Instytucję Wdrażającą.                       

2.Rozwiązanie umowy w tym trybie nie będzie skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą Beneficjenta.                        

3.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Pracodawcę, Beneficjent zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z jej realizacją.             

 4. Beneficjent na wniosek Stażysty odbywającego staż może rozwiązać z Pracodawcą umowę o odbyciu stażu w przypadku niezrealizowania przez Pracodawcę warunków odbycia stażu. Podjęcie przez Beneficjenta decyzji o przerwaniu stażu następuje po wysłuchaniu Pracodawcy.              

§ 11

Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 12

Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.                  

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001  z póź. zm ) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w strawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. nr. 142 poz. 1160).              

                       

§ 14

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy strony będą rozwiązywać w sposób polubowny.                                       

W przypadku braku porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.                      

§ 15

Beneficjent wskazuje do współpracy: …………….., tel. …………….., email: …………………………                      

Pracodawca wskazuje do współpracy: ………………………., tel. 7……………….., email: …………………………………..                

§ 16

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta, Stażysty  i Pracodawcy.              

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 Program Stażu.                 

                                   

                       

                       

…………………………..     …………………………..       …………………………..              

          Beneficjent                              Stażysta                                 Pracodawca                

                       

Załącznik Nr 1 do Umowy Stażu Nr ………./2014                     

PROGRAM STAŻU

 1.Nazwa zawodu lub specjalności (zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności) ………………………………………………………………………………………………….. 2.Liczba miejsc stażu na danym stanowisku: ………………..       

3.Miejsce odbywania stażu: ul…………………….., Częstochowa                       

4.Stażysta wykonywać będzie czynności lub zadania w wymiarze czasu obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy tj. ….. godzin dziennie, w godzinach od …………do ………….. (Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek).              

 5.Zakres zadań: 

Zakres wykonywanych zadań

Okres stażu (miesiące, etapy realizacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych do pozyskania w procesie stażu:    

………………………………………………………………………………………          

 

7.Sposób potwierdzania nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych:                

- OPINIA PRACODAWCY zawierająca informacje o zadaniach realizowanych przez Stażystę                       

- SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU.                

 8.Opiekun Stażysty:             

- imię i nazwisko: …………..           

- wykształcenie: ……………..         

- zajmowane w zakładzie pracy stanowisko: …………………….             

 

 

                       

 

   ...................................................             ...................................................                      

        podpis i pieczęć                                                      podpis i pieczęć                           

        PRACODAWCY                                                   BENEFICJENTA                      

 

Umowa o organizację stażu DO POBRANIA znajduje się w zakładce  Staże/ Regulamin organizacji stażu/ Pliki do pobrania

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl