Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

 • Fundacja Widzialni
 • Fundacja Imago
 • Miasto Częstochowa

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Projektu „Dostępni dla Ciebie! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”

Fundacja Widzialni ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla młodych osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkolenie w ramach projektu pn.: „Dostępni dla Ciebie! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”. Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12 i realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Częstochowy oraz Fundacją Imago.

Kandydaci na staż ukończyli jeden z kursów:

 • Tworzenie i administrowanie stronami www
 • Grafika komputerowa
 • Administrowanie siecią i serwerem
 • Sklep on-line, tworzenie aplikacji sprzedażowych i e-marketing

Dokumenty niezbędne do złożenia prawidłowego wniosku o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Dostępni dla Ciebie!” znajdują się na stronie Projektu w zakładce Staże/ Regulamin organizacji stażu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Projektu przy ul. Warszawskiej 53 w godzinach 8.00-16.00 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: staz@dostepnidlaciebie.org. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

Kryteria oceny wniosków:

 • możliwości finansowe wynikające z wysokości środków finansowych przeznaczonych na organizację staży;
 • zgodność programu stażu z kwalifikacjami kandydata (uczestnika Projektu) i tematyką szkolenia w ramach Projektu – max 6 pkt.;
 • liczba uczestników Projektu, spełniających kryteria określone we wniosku i  kwalifikujących  się do odbycia stażu - max 3 pkt.;
 • lokalizacja miejsca odbywania stażu w odniesieniu do obszaru działania Projektu – max 2 pkt.;
 • deklaracja zatrudnienia stażysty po okresie odbywania stażu – max 10 pkt.

Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów założonych w Projekcie, dotyczących uzyskania założonych wskaźników efektywności, preferowane będą wnioski pracodawców o zorganizowanie stażu zawierające deklarację zatrudnienia stażysty po zakończonym stażu. (Ulgi dla pracodawców zatrudaniających osoby niepełnosprawne)

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do podpisania Umowy o zorganizowanie stażu – 11.

Staże udzielane będą zgodnie z Regulaminem organizacji i odbywania stażu.

Realizacja stażu odbywa się w oparciu o podpisaną między Fundacją Widzialni a Pracodawcą Umowę o organizację stażu przez okres 6 miesięcy.

Środki na pokrycie stypendium dla Stażysty, kosztów badań lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu z miejsca zamieszkania (oraz z miejsca odbywania stażu do miejsca zamieszkania) pochodzą z budżetu Projektu „DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-24-071/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

KORZYŚCI:

 • Możliwość pozyskania dobrego i przeszkolonego pracownika na okres 6 miesięcy – wynagrodzenie stażysty w całości finansowane jest ze środków projektowych
 • Pomoc w uzyskaniu wszelkich informacji dotyczących obniżenia kosztów w firmie i uzyskania dofinansowań w związku z zatrudnianiem pracownika niepełnosprawnego
 • Pomoc w komunikacji
 • Oszczędność czasu – wszystkie formalności pozostają po stronie Fundacji
 • Motywujące wynagrodzenie stażysty
 • Umiejętności i kompetencje kandydatów obejmują często zagadnienia pokrewne
 • Stażyści to osoby w wieku do 27 lat o różnym stopniu niepełnosprawności - Pracodawca najczęściej nie musi ponosić kosztów związanych z dostosowaniem miejsca pracy

 

DLACZEGO WARTO PRZYJĄĆ NASZEGO KANDYDATA/KĘ NA STAŻ

 "osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby, ale zaspokajają je w inny sposób"

 • Kandydat/ka odbył/a trzymiesięczne  gruntowne  szkolenie przygotowujące do podjęcia pracy i otrzymał/a zaświadczenie potwierdzające uzyskane kompetencje i kwalifikacje
 • Otrzymuje wynagrodzenie w CAŁOŚCI  pokryte z budżetu projektu - pracodawca nie ponosi żadnych kosztów
 • Ma ogromną chęć i motywację do pracy -  pragnie zmienić swój status zawodowy
  i społeczny. Odbył/a rozmowy z doradcą zawodowym, który rozpoznał predyspozycje
  do udziału w tym szkoleniu i wykonywanej pracy. Otrzymał/a wsparcie podczas spotkań motywacyjnych z psychologiem i coachem.
 • Może otrzymać wsparcie Trenera Pracy -  korzystanie z tej formy doradztwa ułatwi komunikację Pracownik - Pracodawca oraz Pracownik - Pracownik. Wynagrodzenie Trenera pracy finansowane jest z budżetu projektu.
 • Może otrzymać wsparcie Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - czyli pomoc w wykonaniu czynności mogących rodzić problemy ze względu na posiadaną niepełnosprawność. Wynagrodzenie Asystenta finansowane jest z budżetu projektu.
 • Otrzyma zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu
 • Najczęściej nie jest konieczne dostosowanie miejsca pracy do potrzeb stażysty
 • Niepełnosprawność fizyczna nie jest tożsama z niepełnosprawnością intelektualną - nasz kandydat/ka to osoba o odpowiednim poziomie kompetencji, kreatywna i zdyscyplinowana
 • Jest bardzo zmotywowany/a i dołoży wszelkich starań, aby umocnić swoją pozycję w firmie, a przy tak szerokim wsparciu wdrożenie odbędzie się szybko i bezproblemowo.

 

 


Powrót do: Staże

Dofinansowanie

 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl