Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

 • Fundacja Widzialni
 • Fundacja Imago
 • Miasto Częstochowa

Ulgi dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Przydatne informacje w skondensowanej formie dla pracodawców, którzy zamierzają zatrudniać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługujące ulgi i zwroty kosztów z podziałem na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe i Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia dla pracownika niepełnosprawnego

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników uzależniona jest od:

 •   stopnia niepełnosprawności zatrudnionych pracowników,
 •    rodzaju niepełnosprawności.

 Począwszy od 01.04.2014 r. maksymalne miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz rodzaju schorzenia wynosi odpowiednio :

 • Znaczny stopień niepełnosprawności
  • bez schorzeń specjalnych – 1 800 zł
  • ze schorzeniami specjalnymi – 2 400 zł
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • bez schorzeń specjalnych – 1 125 zł
  • ze schorzeniami specjalnymi – 1 725 zł
 • Lekki stopień niepełnosprawności
  • Bez schorzeń specjalnych – 450 zł
  • Ze schorzeniami specjalnymi – 1 050 zł

Kwotę miesięcznego dofinansowania wypłaca Fundusz w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Nie można mieć również zaległości wobec PFRON wynoszącej powyżej 100 zł. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje również do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75% tych kosztów. Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 Pracodawca nie otrzyma dofinansowania, jeśli zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu nie powoduje wzrostu zatrudnienia netto ogółem i wzrostu zatrudnienia netto pracowników niepełnosprawnych. Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania również w sytuacji, w której zatrudni osobę niepełnosprawną w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem, chyba że jego umowa została rozwiązana: bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy;  za wypowiedzeniem pracownika; za porozumieniem stron; wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy; z upływem czasu, na jaki została zawarta;  z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której została zawarta lub jeśli zmniejszono wymiar czasu pracy pracownika na jego wniosek. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

 Funkcjonujący system wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych uznaje koszty płacy ustawy jako całość i nie ma możliwości wnioskowania o dofinansowanie jedynie do części tych kosztów.   

By otrzymać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek do PFRON bądź do oddziału PFRON właściwego dla siedziby firmy. Dokumenty można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej, jeżeli złożenie ich w formie elektronicznej nie jest możliwe.

Zakłady Pracy Chronionej

By stać się zakładem pracy chronionej, według ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, pracodawca musi:

 •    prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 •  zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 •   osiągać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - przez okres minimum 6 miesięcy - w wysokości:
 1.     co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 2.  co najmniej 30% w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 •  inne warunki to utworzenie pomieszczeń i obiektów odpowiadających przepisom BHP, które ponad to będą uwzględniały potrzeby zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych
 •   zapewniać doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

 Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda, który przeprowadza okresowe kontrole nie rzadziej niż raz na dwa lata oraz kontrole doraźne.

Zwolnienie z wpłat na PFRON

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych: 

 •     na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 •    przebywających na urlopie rodzicielskim;
 •    przebywających na urlopach wychowawczych;
 •   nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
 •  będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
 •    nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
 •   przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli zatrudni osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy: 

 • chorobą Parkinsona,
 •  stwardnieniem rozsianym,
 • paraplegią, tetraplegią, hemiplegią,
 • znacznym upośledzeniem widzenia (ślepotą) oraz niedowidzeniem,
 • głuchotą i głuchoniemotą,
 • nosicielstwem wirusa HIV oraz chorobą AIDS,
 • epilepsją,
 • przewlekłymi chorobami psychicznymi,
 • upośledzeniem umysłowym,
 • miastenią,
 • późnymi powikłaniami cukrzycy

 Z wpłat na PFRON zwolnieni są: 

 • pracodawcy u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%;
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii osiągające 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 •  publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi;
 • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2% (w tym przypadku wskaźnik stanowi sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania);
 • pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.


Od 1 stycznia 2011 r. wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących: 

 • osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 • osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 •  w wysokości co najmniej 30 %. 

Warunkiem obniżenia wpłat jest: 

 •  terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę;
 • otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

 Podstawa prawna:

 •    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) [przejdź do zakładki Prawo];
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652) [przejdź do zakładki Prawo];
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) [przejdź do tekstu rozporządzenia];
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).
 • Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Zwrot kosztów zatrudnienia asystenta - pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 

 Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego może otrzymać zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość zwrotu ustala się dzieląc liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnym przez liczbę godzin pracy osób niepełnosprawnych w danym miesiącu i mnożąc uzyskany wynik przez kwotę najniższego wynagrodzenia. Liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.


Aby uzyskać zwrot pracodawca musi:

 •      złożyć wniosek o zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

Zwrotu dokonuje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu po zawarciu umowy. Jeżeli pracodawcą jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wówczas wniosek należy złożyć do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

 Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy.
Szczegółowe zasady udzielania pomocy zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

O częściową refundację kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego może ubiegać się jego pracodawca.
Zwrotu kosztów – do wysokości 80% (nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego
przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę niepełnosprawną) – dokonuje starosta na warunkach
i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.
Pracodawca, chcąc otrzymać tego rodzaju wsparcie, składa wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub innej jednostce wskazanej przez starostę.

Pracodawca musi jednak pamiętać o tym, że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez niego przed datą podpisania umowy.

Refundacja obejmuje następujące koszty poniesione przez pracodawcę:

 1.  wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie;
 2.  wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 3. koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;
 4.  koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 5. koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewidomych;
 6. koszty usług doradczych, związanych z danym szkoleniem;
 7.  koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia;
 8. koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;
 9. koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
 10. koszty materiałów szkoleniowych.

W ramach refundacji pracodawca może otrzymać także środki na pokrycie wydatków obejmujących koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Łączna wysokość kosztów obsługi administracyjno-biurowej i wynajmu pomieszczeń (pkt 7 i 8) oraz wydatków obejmujących koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, nie może przekroczyć łącznej wysokości pozostałych kosztów wymienionych w pkt 1-6, 9 i 10.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który  prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej wg kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dot. udzielania pomocy publicznej oraz  przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru).

Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:
- potrzeby lokalnego rynku pracy,
- liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
- koszty wyposażenia stanowiska pracy,
- wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,
- wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Zwrot kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą   i obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym. Warunkiem zwrotu kosztów jest również uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

BARDZO WAŻNE!
Pomoc ta jest przyznawana jako pomoc de minimis.

Pomoc de minimis nie wymaga powiadomienia Komisji Europejskiej zgodnie z zasadą pochodzącą z prawa rzymskiego de minimis non curat lex, oznaczającą, że prawo nie troszczy się o drobiazgi. Więcej szczegółów o pomocy de minimis znajdziemy na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

 •   bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;
 •  pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, ale tylko w stosunku do tych osób których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

 Zwrotu kosztów dokonuje starosta na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).

Maksymalna wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Pracodawca zainteresowany zatrudnianiem osoby niepełnosprawnej powinien złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na:

 • miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu - w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby,
 • miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy - w pozostałych przypadkach.

Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tj. takich których pracodawca nie poniósłby zatrudniając osoby pełnosprawne) i nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

Warunkiem zwrotu  kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 316)

Źródła:

http://www.zus.pl/pliki/poradniki/Informator_dla_osob_niepelnosprawnych_2013.pdf
http://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-22012-abc-rynku
http://www.money.pl/archiwum/tagi/tag,niepelnosprawni,4935,1.html
http://www.zycie.pl/poradnik/34,ZATRUDNIANIE-OSOB-NIEPELNOSPRAWNYCH-KORZYSCI-I-OBOWIAZKI.html
http://www.izba.info/komisje-i-sekcje/komisja-pracodawcow-zatrudniajcych-osoby-niepenosprawne/aktualnosci-komisja-niepelnosprawni/1698-dofinansowanie-do-wynagrodze-osob-niepenosprawnych-w-2013-r.html
http://zielonalinia.gov.pl/Miesieczne-dofinansowanie-do-wynagrodzenia-pracownika-niepelnosprawnego-32232


Powrót do: Praca

Dofinansowanie

 • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl