Dostępni dla Ciebie

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji

Szkolenia - Staż - Praca

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Projekt realizowany przez:

  • Fundacja Widzialni
  • Fundacja Imago
  • Miasto Częstochowa

Wzór umowy uczestnictwa w projekcie

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR …………………..

Zawarta w dniu …………… r. w Częstochowie pomiędzy:

Fundacja Widzialni z siedzibą w Częstochowie, Ul. Warszawska 53;

nr KRS: 0000340787 NIP 9492129789; REGON 241368957

zwanym dalej „Projektodawcą”,

reprezentowanym przez:

Pana Wojciecha Kuleszę – Prezes Fundacji 

a

Panią/Panem ……………...…………………………………………………………….………………,

zamieszkałą/ym ………………………………………………………………………………………….,

PESEL ......................................................................................................

zwaną/ym dalej „Uczestnikiem Projektu”.

PREAMBUŁA

Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pn. „DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” realizowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa uczestnictwa w Projekcie reguluje prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji Projektu.

 

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest organizacja i przeprowadzenie przez Projektodawcę na rzecz Uczestnika Projektu nieodpłatnych działań w następujących formach:

 

1) Identyfikacja Potrzeb w zakresie przygotowania zawodowego, opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Liczba godzin spotkań w ramach poradnictwa zawodowego: 4 godz./osobę.

Uczestnicy: wszyscy Uczestnicy Projektu.

 

2) Realizacja wsparcia psychologicznego i psychospołecznego

a) indywidualne wsparcie psychologa: 6 godz./osobę.

Uczestnicy: wszyscy Uczestnicy Projektu.

b) coaching grupowy: 30 godzin/grupę.

Uczestnicy: wszyscy Uczestnicy Projektu.

 

3) Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Zakres tematyczny warsztatów do wyboru dla uczestników:

a)      dostępność stron www,

b)      administrowanie siecią i serwerem,

c)      podstawy tworzenia i administrowania stronami www,

d)     grafika komputerowa,

e)      sklep on line, tworzenie aplikacji sprzedażowych i e-marketing,

f)       telemarketing.

Liczba godzin warsztatów: 96 godz. dla każdej grupy z jednego wybranego tematu.

Uczestnicy: wszyscy Uczestnicy Projektu.

 

4) Wsparcie indywidualne Mobilnych Asystentów Edukacyjnych

Liczba godzin: średnio 24 godz. na osobę.

Uczestnicy: wszyscy Uczestnicy Projektu.

 

4) Staże umożliwiające uczestnikom zdobycie, doskonalenie lub zaktualizowanie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Staż Uczestników Projektu odbędzie się na podstawie odrębnej umowy stażowej zawartej pomiędzy Projektodawcą a Uczestnikami Projektu oraz pomiędzy Projektodawcą a Pracodawcami według programu stanowiącego załącznik do umowy stażowej.

Okres trwania stażu: 6 miesięcy.

Na staż zostanie skierowanych 25 Uczestników Projektu.

 

5) Wsparcie uczestników przez Trenera Pracy

Uczestnicy: Uczestnicy Projektu ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

6) Wsparcie uczestników przez Asystenta Osobistego,

Uczestnicy: Uczestnicy Projektu ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

 

2. Wsparcie będące przedmiotem niniejszej Umowy udzielane jest w zakresie określonym w Regulaminie Projektu

3. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Projektu.

 

§ 2

Okres udzielania wsparcia

1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 niniejszej Umowy, będzie udzielane w okresie realizacji Projektu, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 r.

2. Działania, o których mowa w § 1 pkt. 1 niniejszej Umowy, będą realizowane w miejscach i terminach ustalonych przez Projektodawcę.

3. Harmonogram poszczególnych rodzajów zajęć zostanie przekazany Uczestnikowi nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

4. Udział w 6-miesięcznym stażu nastąpi po zakończeniu szkolenia według potrzeb.

 

§ 4

Wsparcie - postanowienia szczegółowe

1. Wsparcie, o którym mowa w niniejszej umowie traktowane jest jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich w myśl ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., nr 157, poz. 1240).

2. Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych świadczona na rzecz Uczestnika Projektu oraz udział w stażu i zatrudnieniu subsydiowanym potwierdzane są podpisem Uczestnika Projektu złożonym w dniu korzystania z usługi na odpowiednim formularzu.

3. Staże będą realizowane w miejscu wskazanym przez Pracodawcę. W związku z tym Uczestnik Projektu będzie zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu pracy obowiązującego u Pracodawcy.

 

§ 5

Obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych, 

b) złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej skorzystanie z cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych,

c) wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych,

d) bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie,

e) zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy (tylko i wyłącznie w formie pisemnej),

f) kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się umieszczenie na kopii dokumentu klauzuli „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „Za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).

2. Projektodawca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie Projektodawcy w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności.

3. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wymienionych w pkt. 1 i 2 tego paragrafu Projektodawca może uznać koszty poniesione na Uczestnika za niekwalifikowane w całości lub części i żądać ich zwrotu.

 

§ 6

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

1. Zwrot kosztów dojazdu odbywa się na następujących zasadach:

a) Uczestnicy dojeżdżający do miejsca szkolenia mogą wystąpić do Realizatora o refundację kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (oraz kosztów powrotu z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania). Koszty przejazdu zwracane będą do wysokości kosztów przejazdu na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji publicznej

b) podstawą refundacji kosztów przejazdu będzie złożony przez Uczestnika wniosek o zwrot kosztów przejazdu (według wzoru określonego przez Projektodawcę) wraz z dokumentami szczegółowo wskazanymi w tym wniosku,

c) koszty przejazdu powinny być dokumentowane za pomocą biletów lub oświadczenia o korzystaniu z własnego samochodu (w uzasadnionych przypadkach) przy czym:

d) w przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie, po złożeniu przez uczestnika projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, kosztu, nr samochodu itp.,

e) Uczestnik projektu może przedstawić komplet biletów przejazdowych (np. bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.) (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestniczenia w danej formie wsparcia.

f) zwrot kosztów dojazdu na zajęcia będzie realizowany do wyczerpania limitu środków przeznaczonych w budżecie Projektu na te cele. W przypadku, gdy wartość złożonych wniosków o zwrot kosztów dojazdu przewyższy przewidzianą w budżecie Projektu wartość środków przeznaczonych na refundację tych kosztów, Projektodawca zastrzega sobie możliwość odpowiedniego zmniejszenia tych wypłat, zwrotu jedynie części kosztów poniesionych przez Uczestnika lub odmowy dokonania tych wypłat. W takim przypadku o zwrocie kosztów dojazdu decydować będzie kolejność składania wniosków;

g) Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, którego wnioski te dotyczą, a jeżeli szkolenie kończy się w trakcie miesiąca – w ostatnim dniu szkolenia. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu kolejnym pod warunkiem posiadania na ten cel niezbędnych środków finansowych;

h) wypłata refundowanych kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych – w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy, a w przypadku, gdy szkolenie kończy się w trakcie trwania miesiąca – w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia szkolenia

i) wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym.

 

§ 7

Wypłata stypendium szkoleniowego

 

1. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Uczestnikowi Projektu biorącemu udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia, w których Uczestnik brał udział. Stypendium szkoleniowe będzie wypłacone w kwocie 22,50 zł za dzień szkolenia  – co stanowi pełne obciążenie i podstawę naliczenia potrąceń, zgodnie ze statusem uczestnika. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach Projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

2. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za godziny nieobecności na szkoleniu.

3. Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, na które zostały skierowane przez podmioty inne niż Powiatowy Urząd Pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009, nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). Płatnikiem składek jest Projektodawca.

4. Świadczenia wypłacane Uczestnikom Projektu traktowane są jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich w myśl ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., nr 157, poz. 1240) i w związku z tym zostały objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51 poz. 307 z późn. zm).

5. Stypendium szkoleniowe wypłacane jest Uczestnikowi Projektu przez Projektodawcę.

6. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym.

7. Wypłata stypendium szkoleniowego dokonywana będzie w terminie do 14 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w oparciu o rozliczenie stypendium przygotowywane przez Projektodawcę na podstawie list obecności, na zasadach i w formie przewidzianej Umową uczestnictwa.

§ 8

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Obowiązki i prawa wynikające z umowy, oraz związane z nią płatności, nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.

 

§ 9

Rozwiązanie umowy przez Uczestnika Projektu

1. Uczestnik, który w trakcie trwania Projektu podjął pracę w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilno-prawny (przy czym umowa cywilno-prawna musi spełnić łącznie następujące warunki: musi zostać zawarta na okres minimum 3 miesięcy oraz jej wartość nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia) lub rozpoczął samozatrudnienie, z dniem podpisania takiej umowy/rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej kończy udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. W takiej sytuacji niniejsza umowa ulega rozwiązaniu.

2. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji uczestnik zobowiązany jest do dostarczania do Projektodawcy w ciągu 7 dni dokumentów potwierdzających tę okoliczność: kopię umowy o pracę, kopię umowy cywilno-prawnej, kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3. Uczestnik Projektu może rozwiązać niniejszą Umowę w wyniku ważnych zdarzeń losowych, dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny, uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Projekcie. Rozwiązanie umowy może odbyć się tylko w oparciu o stosowne dokumenty, przedstawione przez Uczestnika Projektu.

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej, uzasadniających rezygnację Uczestnika Projektu poprzez żądanie od niego przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego.

5. Rozwiązanie umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 3 nie powoduje obowiązku zwrotu kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie.

 

§ 10

Rozwiązanie umowy przez Projektodawcę

1. Projektodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę, co oznacza wykluczenie Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, w przypadkach:

a) naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń,

c) opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu szkoleń (łącznie usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych),

d) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Projektodawcę z przyczyn określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Projektodawcę poniesionych kosztów związanych z udziałem Uczestnika w szkoleniu w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym, na wskazany w Umowie adres zamieszkania.

4. Projektodawcę może odstąpić od żądania zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu, w indywidualnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyczyną niedotrzymania warunków umowy było wystąpienie nadzwyczajnych i niezawinionych przez Uczestnika okoliczności życiowych lub losowych.

5. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności. Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania istnienia faktycznych przesłanek uzasadniających zwolnienie Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu poniesionych kosztów, w całości lub w części w oparciu o przekazane przez Uczestnika informacje lub/i dostarczone dokumenty. Koszt uczestnictwa w szkoleniach grupowych to kwota – 2 590,00 zł.

6. Projektodawca  może rozwiązać niniejszą umowę również w przypadku rozwiązania umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 

7. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika w przypadku:

a) wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą,

b) rozwiązania umowy w trybie określonym w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

 

§ 11

Status Uczestnika Projektu

Jeżeli w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu wyjdzie na jaw, że Uczestnik Projektu nie spełniał warunków udziału w Projekcie lub podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, albo gdy wyjdzie na jaw, że Uczestnik nie spełniał warunków do otrzymania poszczególnych świadczeń w ramach wsparcia Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu w odpowiednim zakresie na rzecz Projektodawcy poniesionych kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie wraz z odsetkami.

 

§ 12

Dane osobowe Uczestnika Projektu

1. Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w Formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Projektodawcy o każdej ich zmianie.

2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Projektodawcę o zmianie danych, stanowiących warunki dopuszczalności udziału w Projekcie.

3. W razie braku poinformowania Projektodawcy o zmianie danych lub podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, Uczestnik obowiązany jest do naprawienia szkody, jaką Projektodawca poniósł wskutek realizacji Umowy na rzecz Uczestnika niespełniającego kryteriów udziału w Projekcie.

 

§ 13

Prawo właściwe i właściwość sądów

1. Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Projektu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

2. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.

3. Wszelkie spory między Projektodawcą a Uczestnikiem Projektu, związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy.

4. Umowę sporządzono w Częstochowie, w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Projektodawcy oraz jednym dla Uczestnika Projektu.

5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.

 

§ 14

Korespondencja

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Wszelka korespondencja do Uczestnika będzie kierowana na jego adres zamieszkania zawarty w niniejszej umowie. Uczestnik zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Projektodawcę o każdorazowej zmianie podanego adresu zamieszkania.

 

……………………………                                                  ……………………….…….

Podpis Projektodawcy                                                          Podpis Uczestnika Projektu

 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

 

Dofinansowanie

  • Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl